flagNederlands(EUR)

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

Preambule

(A)       Weekengo GmbH ("weekend.com") biedt een zoekmachine voor hotels en vluchten. Deze zoekmachine ("applicatie") zoekt op verschillende hotel- en vluchtreserveringssites naar voordelige prijzen bij verschillende aanbieders. Weekend.com zelf is dus geen reisbureau of touroperator.

(B)       Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van ons aanbod, dat toegankelijk is via de weekend.com app (hierna: "app") en via de website weekend.com (hierna: ”website"). Door het gebruik van de app of de website gaat de gebruiker akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van het aanbod van weekend.com verklaart de gebruiker dat hij/zij tevens kennis heeft genomen van en akkoord is gegaan met de privacyverklaring[RN1] , die daar kan worden bekeken, inclusief de informatie over het gebruik van cookies. Zowel de gebruiksvoorwaarden als de privacyverklaring staan te allen tijde ter inzage in de app en op de website.

1. Inhoud van het aanbod

De weekengo GmbH, Burghofstraße 40, 40223 Düsseldorf, Duitsland, exploiteert de mobiele app weekend.com en de website weekend.com voor het vergelijken van de prijzen van vluchten en hotelaccommodatie die door derden worden aangeboden. De applicatie is een pure zoekmachine voor prijzen. Ze doorzoekt verschillende websites van hotels, online reisbureaus, touroperators en luchtvaartmaatschappijen ("externe aanbieders") om de gebruiker de meest voordelige combinaties te tonen voor zijn weekendje weg. Het is mogelijk om de zoekopdrachten aan te passen aan individuele criteria.

2. Diensten van weekend.com

2.1 weekend.com is slechts de exploitant van de zoekmachine die via de app en de website ter beschikking staat. Weekend.com is niet de contractuele partner bij een eventuele boeking van vluchten en/of hotelovernachtingen. Na gebruik van de zoekfunctie heeft de gebruiker de mogelijkheid om de geselecteerde vluchten en hotelovernachtingen direct te boeken bij de respectievelijke externe aanbieders. Weekend.com biedt slechts de technische mogelijkheden om deze aanbiedingen te vinden en ze vervolgens direct op de reserveringswebsite van de externe partij te boeken. Weekend.com kan de bereikbaarheid van de sites van derden niet garanderen.

2.2 De verantwoordelijkheid voor de via de reserveringswebsite van de externe partij gemaakte boekingen ligt uitsluitend bij de betreffende externe partij. Op de boeking zijn de algemene gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van de betreffende externe partij van toepassing, evenals mogelijkerwijze verdere bepalingen en regelingen van de aanbieder van de dienst (bijvoorbeeld vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij of specifieke voorwaarden van het hotel.)

2.3 Aangezien weekend.com niet de contractuele partner is van vluchten en hotelovernachtingen die via de app of de website worden gevonden en bij derden worden geboekt, kunnen rechten in verband met de boeking door de gebruiker uitsluitend tegenover de desbetreffende externe partij als contractpartner geldend worden gemaakt. Weekend.com treedt hier niet op als bemiddelende partij en geeft geen communicatie door.

2.4 App en website tonen inhoud, prijzen, beschikbaarheid en andere informatie die door de betreffende externe aanbieders wordt verstrekt. Weekend.com garandeert niet dat deze informatie up-to-date en juist is. Deze gegevens worden regelmatig opgehaald vanaf de websites en via de data-interfaces van de externe aanbieders. De gebruiker ziet steeds de stand van de meest actuele oproep. Op grond van tussentijdse prijsschommelingen, zoals die bij de aanbieders van vluchten en hotelovernachtingen gebruikelijk zijn, worden mogelijkerwijs niet altijd de actuele prijzen en data getoond. Daarnaast kan de externe partij extra kosten in rekening brengen waarop weekend.com geen invloed heeft.

2.5 Weekend.com kan noch de beschikbaarheid van de dienst noch de functionaliteit van de gebruikersaccount garanderen. Weekend.com behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de app en de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

3. Rechten en plichten van de gebruiker

3.1 Verantwoordelijkheden van de gebruiker

De gebruiker is zich ervan bewust dat de vluchten en hotelovernachtingen die hij of zij via de app of de website vindt en bij derden boekt onafhankelijke reisdiensten zijn en geen pakketreizen. De gebruiker combineert de verschillende reisdiensten op eigen verantwoordelijkheid. Voor elke reisdienst kunnen aparte algemene voorwaarden gelden. Wijzigingen in de ene boeking hebben bovendien geen invloed op andere boekingen. De annulering van een heenvlucht bijvoorbeeld heeft geen invloed op een apart geboekt hotelverblijf of op een eveneens apart geboekte retourvlucht.

3.2 Gebruikersaccount

Gebruikers hebben de mogelijkheid om een privé-account aan te maken. Gebruikers kunnen bovendien hun zoekopdrachten, voorkeuren, favorieten en andere persoonlijke gegevens beheren en opslaan. Ze hebben tevens de mogelijkheid zich aan te melden voor nieuwsbrieven en andere berichtgevingen. Zonder account is alleen het gebruik van de zoekmachine en het doorsturen naar reserveringswebsites mogelijk. Tijdens de registratie dient de gebruiker enkele persoonlijke gegevens te verstrekken, met name zijn gebruikersnaam en e-mailadres. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Deze gegevens worden door weekend.com gebruikt in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelingen op het gebied van gegevensbescherming en met onze eigen privacyverklaring, waarnaar wij hier uitdrukkelijk verwijzen. Meervoudige registratie is niet toegestaan. Een claim op een account bestaat niet. De gebruiker moet op het moment van registratie ten minste 18 jaar oud zijn.

3.3 Accountgegevens

Het is de gebruiker niet toegestaan om zijn of haar toegangsgegevens aan derden ter beschikking te stellen. Hij zorgt ervoor dat zijn accountgegevens inclusief zijn wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld. De gebruiker is tegenover weekend.com en derden verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account.

3.4 Verwijdering van de gebruikersaccount

De gebruiker heeft te allen tijde het recht zijn registratie te beëindigen en de verwijdering van zijn gegevens te verlangen. Bij het verwijderen van een account worden alle persoonlijke gegevens van de gebruiker permanent en volledig verwijderd.

3.5 Ongeautoriseerd gebruik

De gebruiker verplicht zich ertoe geen programma's of functies te gebruiken die geautomatiseerd paginaweergaven of inhoud via de weekend.com app of website genereren. In geval van oneigenlijk gebruik van de website en schending van de gebruiksvoorwaarden behoudt weekend.com zich het recht voor om de gebruiker op elk moment uit te sluiten van het gebruik van de app en/of zijn account te verwijderen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Aansprakelijkheid van de gebruiker

De gebruiker is tegenover weekend.com aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een schending van deze gebruiksvoorwaarden, opzettelijk of door nalatigheid. Daarin inbegrepen is de vergoeding van alle hieruit voortvloeiende directe en indirecte schade, waaronder ook financiële schade. In geval van schending van de gebruiksvoorwaarden vrijwaart de gebruiker weekend.com van aanspraken die derden op grond van deze inbreuk geldend maken tegenover weekend.com zelf, weekend.com's wettelijke vertegenwoordigers en/of ondersteunende personen. Dit omvat met name redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten in het geval dat de inbreuk op de gebruiksvoorwaarden tot gerechtelijke procedures leidt. Verdere aanspraken blijven voorbehouden.

4.2 Algemene aansprakelijkheidsbeperking

Weekend.com is alleen aansprakelijk voor schade, ongeacht de rechtsgrondslag, in geval van opzet of grove nalatigheid. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor schade ontstaan door schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, binnen het kader van de Duitse wet op productaansprakelijkheid en in gevallen waarin een uitdrukkelijke garantie is overgenomen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te realiseren. In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is weekend.com alleen dan aansprakelijk voor voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract indien deze veroorzaakt is door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadeclaims van de gebruiker betrekking hebben op schade aan leven, lichaam of gezondheid.

4.3 Plaatsvervangers en wettelijke vertegenwoordigers

De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook voor de aansprakelijkheid van weekend.com in geval van plichtsverzuim door haar wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of personen die plaatsvervangend aan haar verplichtingen voldoen.

5. Gegevensbescherming

5.1 De bescherming van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens heeft voor weekend.com de hoogste prioriteit. Alle persoonlijke gegevens die de gebruiker verstrekt via de website of de app van weekend.com, in het bijzonder tijdens het registratieproces, worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en met onze privacyverklaring.

5.2 Voor zover de gebruiker tijdens het registratieproces of op enig ander moment heeft ingestemd met het ontvangen van informatie over aanbiedingen of prijscampagnes (zoals een e-mail-nieuwsbrief of push-berichten), ontvangt de gebruiker regelmatig informatie van weekend.com. Deze toestemming kan te allen tijde schriftelijk of via e-mail worden herroepen.

5.3 Daarnaast verwijzen wij uitdrukkelijk naar onze privacyverklaring.

6. Slotbepalingen

6.1 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, tenzij dit in strijd is met internationale rechtsvoorschriften en internationale verdragen en in het bijzonder met bindende voorschriften op het gebied van de consumentenbescherming.

6.2 Zetel van de bevoegde rechtbank

Wanneer de gebruiker een zakelijke gebruiker is of geen vestiging heeft in Duitsland, is de bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, Düsseldorf.

6.3 Geldigheid en recht op wijzigingen

Op het gebruik van de app of website zijn steeds de actuele gebruiksvoorwaarden van toepassing. Geregistreerde gebruikers worden via e-mail in kennis gesteld wanneer de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd. Gebruikers hebben op elk moment de mogelijkheid om de actuele gebruiksvoorwaarden te bekijken, te downloaden en te printen.

6.4 Salvatorische clausule

Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De bij het contract betrokken partijen zullen in dat geval trachten in plaats van de ongeldige bepaling tot een vorm van overeenstemming te komen die in juridisch en economisch opzicht het best beantwoordt aan de oorspronkelijke contractuele doelstelling.