flagNederlands(EUR)

Privacyverklaring

Hieronder informeren wij over de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met het gebruik van de door de weekengo GmbH geëxploiteerde mobiele App ("App") en de Website weekend.com ("Website") (samen: "portalen"). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u persoonlijk herleidbaar zijn, dus bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

1.         Verwerkingsverantwoordelijke / functionaris gegevensbescherming

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4 nr. 7 algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de weekengo GmbH, Burghofstr. 40, 40549 Düsseldorf, Deutschland.

Wettelijk vertegenwoordiger: Tobias Boese

1.2 De bij ons voor gegevensbescherming bevoegde aanspreekpartner bereikt u onder info@weekend.com of via het onder 1.1 genoemde adres.

1.3 Mocht van onze portalen uit het aanbod van andere aanbieders ("derdenaanbod") bereikbaar zijn, dan geldt onze informatie over gegevensbescherming voor dit derdenaanbod niet. In dat geval zijn wij ook niet verantwoordelijk voor die verwerking van uw persoonsgegevens door de andere aanbieder in het kader van een dergelijk derdenaanbod in de zin van art. 4 nr. 7 AVG.

2.         Uw rechten

2.1 U hebt het recht, van ons te allen tijde conform art. 15 AVG informatie te verlangen over de van u bij ons opgeslagen gegevens. Bovendien hebt u ook aanspraak op informatie over de verdere in art. 15 AVG genoemde gegevens.

2.2 Als u een toestemming voor het gebruik van gegevens hebt gegeven, kunt u die te allen tijde voor de toekomst intrekken. Dit herroepen laat echter de rechtmatigheid van de verwerking tot dan toe op basis van de toestemming tot de herroeping onaangetast.

2.3 Bovendien hebt u het recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens conform art. 16 AVG alsmede verwijdering van uw persoonsgegevens conform art. 17 AVG.

2.4 Onder de voorwaarden conform art. 18 AVG kunt u het verwerken van uw persoonsgegevens beperken.

2.5 U hebt conform art. 21 AVG het recht, om redenen die in uw bijzondere situatie gelegen zijn, te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, voor zover die op basis van art. 6 alinea 1 e) of f) AVG gebeurt (met inbegrip van een op deze bepalingen baserende profilering). Bij een dergelijk bezwaar zullen wij de gegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat dwingende te beschermen redenen voor de verwerking zijn die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

2.6 Bovendien hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te krijgen. U hebt verder het recht, voor zover dit technisch haalbaar is, dat wij die gegevens op uw verzoek aan een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgeven. Het recht op dataportabiliteit bestaat alleen voor die persoonsgegevens waarbij de verwerking baseert op een toestemming conform art. 6 alinea 1 a) AVG of op een contract conform art. 6 alinea 1 b) AVG en die verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures gebeurt. Het recht op dataportabiliteit aan een andere verwerkingsverantwoordelijke is uitgesloten als daardoor rechten en vrijheden van andere personen (bijvoorbeeld persoonsgegevens van derden, onze zakelijke en bedrijfsgeheimen of auteursrechten) benadeeld zouden worden.

2.7 Het geldend maken van de in deze alinea genoemde  rechten kan gebeuren per e-mail aan info@weekend.com.

Het geldend maken van rechten is voor u in principe kostenlos. Bij klaarblijkelijk ongemotiveerde of – met name bij vaak voorkomende herhaling – excessieve verzoeken kunnen wij echter conform art. 12 alinea 5 DGVO ofwel

a. een redelijk bewerkingshonorarium verlangen, waarbij rekening wordt gehouden met de administratiekosten voor de informatie of de mededeling of de uitvoering van de aangevraagde maatregel, ofwel

                          b. weigeren, in het kader van uw aanvraag actief te worden.

3.         Veiligheid van gegevens

Wij onderhouden actuele technische maatregelen om de veiligheid van de gegevens, met name om uw persoonsgegevens tegen risico’s te beschermen bij het doorgeven van gegevens alsmede tegen inzage door derden. Die maatregelen worden conform de actuele stand van de techniek telkens overeenkomstig aangepast.

4.         Methode en omvang van het verwerken van persoonsgegevens

4.1       Informatief gebruik

Bij uitsluitend informatief gebruik van de portalen, dus zonder aanmelding of registratie, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • apparaatherkenning (UDID)
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de aanvraag (concrete Site)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • telkens doorgegeven hoeveelheid gegevens
 • Website, van waaruit de aanvraag komt
 • browser
 • besturingssysteem en het oppervlak daarvan
 • taal en versie van de browsersoftware
 • gebruikersgedrag met betrekking tot de App en de Website
 • eventueel GPS-gegevens (voor zover de GPS-locatiebepaling door u is toegestaan).

Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om voor een ongestoorde exploitatie van de portalen te zorgen alsmede met het oog op ons aanbod. Grondslag voor het verwerken van gegevens is daarbij art. 6 alinea 1 letter f) AVG, omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om u een ongestoord en gebruikersvriendelijk aanbod ter beschikking te kunnen stellen, dat zo goed mogelijk overeenkomt met uw verwachtingen en aanvragen. Zonder het verwerken van een minimaal aantal gegevens is het doorgeven van de Site aan uw apparaat en het daar tonen daarvan niet mogelijk.

Het IP-adres kan een persoonsgebonden gegeven zijn omdat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is, daardoor via informatie van de desbetreffende internetaanbieder de identiteit van de eigenaar van de gebruikte internettoegang te weten te komen.

Door ons wordt het IP-adres bovendien afgezien van de bovengenoemde doelen geëvalueerd bij aanvallen op onze Internet-Infrastructuur. In dat geval hebben wij een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 alinea 1 f) AVG bij de verwerking van het IP-adres. Dit gerechtvaardigde belang blijkt uit de noodzaak om de aanval op de internet-infrastructuur af te slaan en de oorsprong van de aanval op te sporen, om tegen de verantwoordelijke persoon straf- en civielrechtelijk te kunnen optreden alsmede andere aanvallen effectief te verhinderen.

4.2       Registratie

Als wij in het kader van onze portalen gebruikers de mogelijkheid geven om zich met het ingeven van persoonsgegevens te registreren, worden de desbetreffende gegevens in een invoerscherm ingegeven en aan ons doorgegeven en opgeslagen. Een doorgifte van de gegevens aan derden gebeurt alleen in de in deze verklaring genoemde gevallen. De in het kader van het registratieproces verzamelde gegevens zijn op basis van het invoerscherm te zien.

Op het moment van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de registratie

 

De door de gebruiker bij de registratie ingegeven gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 

 • doorverwijspagina (Cross-Platform) favorieten
 • gepersonaliseerd aanbod

 

In het kader van het registratieproces wordt een toestemming van de gebruiker voor het verwerken van deze gegevens gevraagd. Juridische grondslag voor het verwerken van de gegevens is bij aanwezigheid van toestemming van de gebruiker art. 6 alinea 1 letter a AVG.

Die gegevens werden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn voor het realiseren van het doel van het verzamelen. Dit is voor de tijdens het registratieproces verzamelde gegevens het geval als het daarbij aangemaakte gebruikersaccount verwijderd wordt, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan of wij op andere wijze gerechtigd zijn tot opslag.

Als gebruiker hebt u te allen tijde die mogelijkheid om een door u aangemaakt gebruikersaccount te verwijderen.

4.3       Het gebruik van onze diensten via de portalen

In het kader van het gebruik maken van onze diensten via de portalen is het verwerken van de in het vervolg weergegeven persoonsgegevens noodzakelijk. In dat geval gebeurt het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een contract en is dan – voor zover niet uitdrukkelijk een andere juridische grondslag wordt genoemd – toegestaan conform art. 6 alinea 1 b) AVG.

a.         Website

Als u gebruik maakt van onze dienstverlening via de website verwerken wij de onder 4.1 genoemde persoonsgegevens.

Om het boeken van uw reis uit te voeren geven wij de voor het boeken van de reis relevante gegevens door aan de aanbieder van de door u gewenste reis. Al naar gelang het boeken van de reis en reisaanbieder kan dit informatie zijn als uw naam, uw contactgegevens, uw informatie over betaling, uw bijzondere aanvragen of andere informatie in samenhang met het boeken van de reis alsmede de namen van de samen met u reizende gasten. Een doorgifte van bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art 9 alinea 1 AVG gebeurt alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zodat de verwerking dan conform art 9 alinea 2 letter a) AVG is toegestaan.

Voor zover er via de Website geen sprake is van betaling tijdens het boeken zullen wij uw creditcardgegevens aan de desbetreffende reisaanbieder doorgegeven voor verdere afhandeling, voor zover u ons die gegevens ter beschikking hebt gesteld.

Bij geschillen over het boeken van de reis kunnen wij de reisaanbieder al naar gelang gegevens over de boekingsprocedure doorgeven om het meningsverschil op te lossen. Dat kan een kopie zijn van de bevestiging van uw boeking, die als bewijsstuk voor het daadwerkelijk afsluiten van de geboekte reis dient.

Wij maken gebruik van dienstverleners om uw persoonsgegevens in onze naam te verwerken. Dat kan verschillende doeleinden dienen, zoals bijvoorbeeld het verifiëren van het e-mailadres dat u tijdens het boeken heeft meegedeeld. Alle derde dienstverleners zijn onderworpen aan overeenkomsten op het gebied van vertrouwelijkheid; ze zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden als de van ons aangegeven doeleinden te verwerken.

Als u van de Website naar de Site van de aanbieder van de reisprestatie wordt verdergeleid zijn voor het verwerken van gegevens door die aanbieders de bepalingen ten aanzien van gegevensbescherming van de desbetreffende aanbieder doorslaggevend. U vindt die altijd op de Websites van de aanbieder.

Die in deze verklaring gegevensbescherming beschreven doorgifte van persoonsgegevens kan een doorgifte inhouden van persoonsgegevens naar andere landen, waar de wetten op het gebied van gegevensbescherming niet zo uitgebreid zijn als in de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER). Voor zover het Europese recht dat verlangt, zullen wij persoonsgegevens alleen aan zulke ontvangers doorgeven die een redelijk niveau van gegevensbescherming bieden. In die gevallen zullen wij voor zover dat nodig is contractuele overeenkomsten sluiten om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese voorschriften beschermd zijn. U kunt ons vragen om een kopie van die contractuele overeenkomsten in te mogen zien. Gebruik daarvoor de hieronder genoemde contactgegevens.

 

b.         App

Bij het gebruik maken van onze diensten via de App verwerken wij bovendien de onder cijfer 4.3.a genoemde gegevens om de functies van de App mogelijk te maken de volgende andere persoonsgegevens:

 • identificatie van het gebruikte apparaat
 • IMEI (= International Mobile Equipment Identity) van het gebruikte apparaat
 • eenduidig nummer van de netdeelnemer (IMSI = International Mobile Subscriber Identity)
 • nummer van de mobiele telefoon (MSISDN)
 • MAC-adres voor WLAN-gebruik
 • naam van uw smartphone
 • eventueel e-mailadres. Verder moeten voor het gebruik van de zoekmachine via de Website of de App nog meer gegevens, zoals mogelijke reisdoelen, reistijden en optioneel bepaalde motivaties en bijzondere wensen worden aangegeven.

 

4.4       De verdere verwerking van persoonsgegevens

Bovendien worden nog meer persoonsgegevens verwerkt, waarover wij u hieronder informeren.

a. Het downloaden van de App gebeurt vanuit de door u gekozen, door een derde geëxploiteerde App Store. Daarbij worden de door uw App Store aanbieder hiervoor noodzakelijke gegevens doorgegeven, dus met name gebruikersnaam, e-mailadres en eventueel klantennummer van uw account, tijdstip van het downloaden, betalingsinformatie en de individuele identificatie van het apparaat. Op dit verzamelen van gegevens hebben wij echter geen invloed, wij zijn er niet voor verantwoordelijk. Wij verwerken deze ter beschikking gestelde gegevens alleen voor zover dat voor het downloaden van de App op uw smartphone noodzakelijk is. Ze worden verder niet meer opgeslagen. Omdat het downloaden van de App door u is gedaan, gebeurt dit verwerken van gegevens op basis van uw toestemming conform art. 6 alinea 1 b) AVG.

b. Voor reclamedoeleinden gebruiken wij zogenaamde „Advertising Identifier“ (IDFA en AAID). Daarbij gaat het om telkens eenmalig gegeven, niet duurzame identificatienummers voor een bepaald apparaat, die door het besturingssysteem iOS resp. Android worden aangeboden. De via een "Advertising Identifier" verzamelde gegevens worden niet gekoppeld met aan het apparaat gekoppelde informatie. Deze "Advertising Identifier" gebruiken wij om u gepersonaliseerde reclame ter beschikking te stellen en uw gebruik te kunnen evalueren. Als u in de instellingen van uw smartphone onder „gegevensbescherming“ – „reclame“ de optie „geen Ad-Tracking“ activeert kunnen wij alleen de volgende maatregelen nemen: het meten van uw interactie met banners door het tellen van het aantal advertenties van een banner zonder klik daarop („frequency capping“), het aantal kliks, het vaststellen van uniek gebruik („unique user“) alsmede veiligheidsmaatregelen, bestrijding van fraude en het herstel van fouten. U kunt in de instellingen van uw apparaat te allen tijde de "Advertising Identifier" verwijderen („Ad-ID terugzetten“), dan wordt een nieuwe "Advertising Identifier" aangemaakt die niet aan de vroeger verzamelde gegevens wordt gekoppeld. Wij wijzen u erop dat u eventueel niet alle functies van onze App kunt gebruiken als u het gebruik van de "Advertising Identifier" beperkt.

c. Bovendien verwerken wij uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is om de in het vervolg beschreven gerechtvaardigde belangen van ons of derden te verdedigen en voor zover niet uit een afweging in het individuele geval blijkt dat uw gerechtvaardigde grondrechten en fundamentele vrijheden, die de bescherming persoonsgegevens vereisen, prevaleren (vgl. art 6 alinea 1 f) AVG):

 • controle en optimalisering van procedures in het kader van het analyseren van de behoeften en het direct aanspreken van de klanten;
 • reclame of markt- en meningsonderzoek, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens resp. een wettelijk noodzakelijke toestemming hebt gegeven;
 • het geldend maken van wettelijke aanspraken en verdedigen bij juridische geschillen;
 • het garanderen van de IT-veiligheid en de IT-sturing;
 • het verhinderen en oplossen van strafbare feiten;
 • maatregelen i.v.m. aansturing van de zaak en verdere ontwikkelen van dienstverlening en producten.

4.5.      Newsletter / productinformatie

Voor zover u ons uw toestemming voor het sturen van informatie over onze producten en diensten per e-mail of andere elektronische berichten (bijvoorbeeld e-mail-Newsletter, Push-berichten) heeft gegeven worden uw e-mailadres en eventueel uw mobiele nummer opgeslagen en gebruikt voor het versturen van reclame voor reisaanbod, tot u zich afmeldt van de desbetreffende Newsletter of berichtenservice of uw toestemming op andere wijze herroept.

a.         Newsletter

Voor zover u zich voor onze Newsletter aanmeldt slaan wij uw e-mailadres op tot u de Newsletter afmeldt, wat te allen tijde mogelijk is. Het opslaan dient er alleen toe om u de Newsletter te kunnen sturen. Verder slaan wij telkens bij aanmelding en de desbetreffende bevestiging via de Double-Opt-in–procedure uw IP-adressen en die tijdstippen op, om het geven van uw toestemming bij twijfel te kunnen aantonen en een misbruik van uw persoonlijke gegevens te verhinderen.

Verplicht voor het abonneren op de Newsletter is alleen uw e-mailadres. Het verstrekken van meer, apart gemarkeerde informatie is vrijwillig en wordt alleen gebruikt voor het personaliseren van de Newsletter. Ook die gegevens worden bij herroeping volledig verwijderd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking der gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker is de door de gebruiker gegeven toestemming conform art. 6 alinea 1 letter a AVG.

Als u op onze Website of in onze App waren of diensten koopt en daarbij uw e-mailadres aangeeft, kan die vervolgens door ons voor het versturen van een e-mail-Newsletter worden gebruikt, voor zover aan de voorwaarden van § 7 alinea 3 UWG is voldaan. In een dergelijk geval wordt via de Newsletter uitsluitend direct marketing voor eigen vergelijkbare waren of dienstverlening verstuurd. De juridische grondslag is  in dit geval art. 6 alinea 1 letter f) AVG.

Uw toestemming voor het toesturen van de Newsletter kunt u te allen tijde intrekken. Dat herroepen kunt u doen door op de in iedere Newsletter-e-mail opgenomen link te klikken, per e-mail aan info@weekend.com of door middel van een bericht aan de in het impressum aangegeven contactgegevens. Uw ingegeven gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Het versturen van de Newsletter gebeurt door middel van een platform voor het versturen van Newsletters van de Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS (in het vervolg "MailChimp") als door ons aangewezen verwerker van de opdracht. De hierboven beschreven, voor het versturen van de Newsletterversand verzamelde gegevens worden op de servers van MailChimp in de VS opgeslagen. MailChimp gebruikt die informatie in opdracht van ons voor het versturen en evalueren van de Newsletter. Verder kan MailChimp die gegevens volgens eigen informatie gebruiken om de eigen dienstverlening te optimaliseren of verbeteren, bijvoorbeeld voor het technische optimaliseren van het versturen en de weergave van de Newsletter of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt die gegevens van de ontvangers van onze Newsletter echter niet om die zelf te contacteren of aan derden door te geven.

MailChimp is onder de overeenkomst gegevensbescherming tussen VS en EU „Privacy Shield“ gecertificeerd en verplicht zich daarmee om te voldoen aan de EU-voorschriften gegevensbescherming. Verder hebben wij met MailChimp een „Data-Processing-Agreement“ gesloten. Daarbij gaat het om een contract waarmee MailChimp zich verplicht om de gegevens van onze gebruikers te beschermen overeenkomstig de bepalingen van de gegevensbescherming en in onze opdracht te verwerken, en met name niet aan derden door te geven. Het contract kan worden ingezien.

De bepalingen m.b.t. gegevensbescherming van MailChimp kunt u hier inzien: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

b.         Push-berichten

Om u berichten met informatie over onze producten en dienstverlening op uw mobiele telefoon te kunnen doorsturen, maakt weekend.com gebruik van de technologie van OneSignal, voor zover u in het ontvangen daarvan hebt toegestemd.

Maar u krijgt Push-berichten alleen als u die niet voor de App of de browser hebt gedeactiveerd. De Push-berichten kunnen te allen tijde in de instellingen gedeactiveerd en ook weer geactiveerd worden.

OneSignal krijgt, voor zover de Push-berichten zijn geactiveerd, bij het oproepen van de App resp. de Website informatie over de geïnstalleerde App en het gebruik daarvan, de tijdelijk eenduidige apparaatherkenning (bijvoorbeeld IDFA en Android-ID), en daarmee verbonden de actuele locatie. Informatie over de persoon van de gebruiker is op basis van de eenduidige toeschrijving van het apparaat niet mogelijk, het gaat om een niet-persoonsgerelateerde ID.

De verwerking van de voor het versturen van Push-berichten noodzakelijke gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 p. 1 letter a) AVG).

Meer informatie van de derde aanbieder over gegevensbescherming vindt u op https://onesignal.com/privacy_policy.

 

5.         Cookies

Verder worden bij gebruikmaking van de portalen cookies op uw apparaat opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstfiles die op uw apparaat de door u gebruikte browser toegeschreven worden opgeslagen en waardoor naar degene die de cookie plaatst (in dit geval wij dus), bepaalde informatie toegaat. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen aan uw computer doorgegeven. Ze dienen ervoor om het aanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Als u beschikt over een gebruikersaccount bij ons, gebruiken wij cookies om u bij een volgend bezoek te kunnen identificeren, zodat u niet voor elk bezoek opnieuw hoeft in te loggen.

De portalen maken in de volgende omvang gebruik van cookies:

– tijdelijke (transiente) cookies (tijdelijke inzet)

– blijvende (persistente) cookies (tijdelijk beperkte inzet)

Third-Party cookies (van derde aanbieders)

Transiente cookies worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Daartoe behoren met name de sessie-cookies. Die slaan een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke zitting kunnen worden toegeschreven. Daardoor kan uw computer herkend worden als u weer op die Website terugkomt. In een dergelijke cookie kan bijvoorbeeld de content van uw boodschappenmandje of een Login-status opgeslagen werden. De sessie-cookies werden verwijderd als u uitlogt of de browser sluit.

Persistente cookies worden automatisch na een bepaalde duur verwijderd, die al naar gelang de cookie kan verschillen. Ze worden ook na het sluiten van de browser opgeslagen, zo kan bijvoorbeeld de Login-status worden opgeslagen als u de portalen na een paar dagen weer opzoekt. Ook kunnen in zo’n cookie de belangstelling van u als gebruiker worden opgeslagen, die voor het opmeten van de reikwijdte of marketingdoeleinden worden gebruikt. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde verwijderen.

Third-Party-cookie“ worden cookies genoemd die door andere aanbieders als de verwerkingsverantwoordelijke worden aangeboden.

U kunt uw browser-instelling overeenkomstig uw wensen configureren en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden (Third-Party-cookies) of van alle cookies afwijzen. Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies kunt gebruiken. Daarvoor is het namelijk noodzakelijk da de browser ook na het wisselen van de pagina weer herkend wordt.

Deze opgeslagen informatie wordt gescheiden van eventueel andere bij ons ingegeven gegevens opgeslagen. Met name worden de gegevens van de cookies niet gekoppeld aan uw andere gegevens. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen. Voor volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

(1)       favorieten

(2)       het overnemen van instelling van landen

(3)       Merken van zoekbegrippen zoals luchthaven van vertrek en periodes

Wij willen onze gebruikers moderne en gebruikersvriendelijke portalen bieden die zich automatisch aanpassen aan uw wensen en behoeftes. Hiervoor maken wij gebruik van technische cookies, om u onze Website te kunnen tonen en voor de juiste functie te zorgen. Ook voor het aanmaken van uw gebruikersaccount, het inloggen en het beheren van uw boekingen zijn technische cookies nodig. Die zijn voor een correcte functie van onze Website perse nodig. Het gebruik daarvan is dus gerechtvaardigd conform art. 6 alinea 1 letter f) AVG.

Wij maken ook gebruik van functionele cookies om uw voorkeuren op te slaan en onze portalen zo efficiënt en gebruikersvriendelijk mogelijk vorm te geven. Als u die portalen gebruikt, slaan wij via die cookies uw geprefereerde luchthaven van vertrek en reisdoelen alsmede uw zoekbegrippen op en de reisaanbieders die u eerder hebt bekeken. Wij kunnen ook cookies inzetten, om uw aanmeldingsgegevens op te slaan, dan hoeft u niet bij elk bezoek van onze Website uw aanmeldingsgegevens opnieuw in te geven. Een password is echter altijd versleuteld. De functionele cookies zijn voor de functie van onze Website niet perse nodig. Ze verbeteren wel het gebruikersgemak en zorgen ervoor dat uw bezoek op onze portalen zo prettig mogelijk verloopt. Het gebruik daarvan is eveneens gerechtvaardigd conform art. 6 alinea 1 letter f) AVG.

Het gebruik van de analyse-cookies gebeurt voor het doel, de kwaliteit van onze Website en de contents te verbeteren. Door de analyse-cookies horen wij hoe de Website gebruikt wordt en kunnen zo ons aanbod permanent optimaliseren. De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies voor analysedoeleinden is de desbetreffende toestemming van u als gebruiker art. 6 alinea 1 letter a) AVG.

Behalve van onze eigen cookies maken wij gebruik van cookies van derden om gepersonaliseerde reclame op onze en andere Websites te tonen. Die procedure wordt „retargeting” genoemd en baseert op uw activiteit op onze Website, bijvoorbeeld op de door u gezochte reisdoelen, de bekeken verblijfsmogelijkheden en de getoonde prijzen. Ook hier gebeurt de verwerking alleen op basis van uw toestemming, conform art. 6 alinea 1 letter a) AVG.

Als gebruiker kunt u de omvang van het gebruik van cookies in de instellingen van uw internetbrowser controleren door de doorgifte door cookies te beperken of volledig te deactiveren. Al opgeslagen cookies kunnen achteraf te allen tijde worden verwijderd. Iedere browser is verschillend in de aard, hoe hij de cookie-instellingen beheert. Het is in het hulpmenu van elke browser beschreven, die u vertelt hoe u uw cookie-instellingen kunt veranderen. Die vindt u voor de browser in kwestie onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=nl_NL

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Voor zover de inzet van cookies wordt beperkt of volledig wordt gedeactiveerd kunnen gedeeltes van onze portalen onbruikbaar worden.

6.         Modules van derden en analysetools

6.1       Inzet van Google Analytics

De Website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS („Google“). Het gebruik gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 p. 1 letter f) AVG gezien onze gerechtvaardigde belangen om het soort en de omvang van het gebruik van onze Website te evalueren en onze prestaties beter aan de behoeften van de klant aan te passen.  Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstfiles, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de Website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze Website, zoals

 • browser-type/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer-URL (de eerder bezochte Site),
 • de hostnaam van de computer die toegang had (IP-adres),
 • tijdstip van de aanvraag bij de server,

worden over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Wij hebben de Website Google Analytics uitgebreid met de code „anonymizeIP“. Dat garandeert dat uw IP-adres van Google voor doorgifte naar de VS binnen de Europese Unie of in andere partnerlanden van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte wordt afgekort en daarmee wordt geanonimiseerd. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en pas daar afgekort. Google gebruikt die informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de Website te evalueren, om berichten over de Website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het Website-gebruik en het gebruik van internet verbonden diensten tegenover de Website-exploitant te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met anderen gegevens van Google gekoppeld.

U kunt het opslaan van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze Website niet volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie verzamelde en voor uw gebruik van de Website relevante gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede die verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-Add-On te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.3

Wij gebruiken Google Analytics verder voor de evaluatie van gegevens uit Double-Click-cookies en ook AdWords in het kader van de statistiek. Mocht u dat niet willen, dan kunt u dat deactiveren via de reclamevorgaben-Manager (http://adssettings.google.com)

Doubleclick by Google is een andere dienst van Google. Doubleclick by Google gebruikt cookies om u voor u relevante reclame te presenteren. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegekend om te controleren welke advertenties in uw browser worden getoond en welke advertenties worden opgeroepen. Het gebruik van DoubleClick-cookies maakt het Google en zijn partner-Websites alleen mogelijk om advertenties te schakelen op basis van voorafgaande bezoeken op onze Website of andere Websites op internet.

De door de cookies verzamelde informatie wordt door Google voor evaluatie aan een server in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Een doorgifte van de gegevens door Google aan derden gebeurt alleen op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van het afhandelen van de opdracht. In geen geval zal Google uw gegevens met andere door Google geregistreerde gegevens koppelen.

U kunt de registratie van de door de cookies verzamelde en in verband met uw gebruik van de Websites relevante gegevens aan Google alsmede de verwerking van die gegevens door Google verhinderen door onder het punt DoubleClick-deactiveringsuitbreiding de beschikbare browser-Plug-in te downloaden en te installeren: http://adssettings.google.com.

Via Google Adwords maken wij reclame voor deze Website in de Google zoekresultaten alsmede op de Websites van derden. Daarvoor wordt bij bezoek van onze Website de zogenaamde remarketing cookie van Google geplaatst wat automatisch door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de door u bezochte Sites een op uw belangstelling gebaseerde reclame mogelijk maakt. Dat gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming conform art. 6 alinea 1 p. 1 letter a AVG. Na het wegvallen van het doel en het einde van de inzet van Google AdWords Remarketing door ons worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst.

Van een verdergaande verwerking van gegevens is alleen dan sprake, voor zover u tegenover Google hebt toegestaan dat uw Web- en App-Browserverloop door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en informatie uit uw Google-account voor het personaliseren van reclame worden gebruikt, die u op het Web ziet. Als u in dat geval tijdens het bezoek van de Sites van onze Website bij Google ingelogd bent, gebruikt Google uw gegevens samen met gegevens van Google Analytics om doelgroepenlijsten aan te maken en te definiëren voor een remarketing dat apparatuur combineert. Daarvoor worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld met gegevens van Google Analytics om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC (www.google.de). Google LLC heeft zijn hoofdvestiging in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-Privacy Shield. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de EU voor onder de Privacy Shield gecertificeerde bedrijven een redelijk niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt de remarketing-cookie deactiveren via de link (http://adssettings.google.com). Verder kunt u zich bij de Digital Advertising Alliance informeren over het plaatsen van cookies en de bijbehorende instellingen.

6.2       De inzet van de Google Tag Manager

Weekend.com maakt gebruik van de Google Tag Manager, een toepassing van Google voor het beheren van tags op onze portalen.

Tags zijn kleine code-elementen die er onder andere toe dienen, het verkeer op de Site (Traffic) en bezoekersgedrag te meten, de effecten van online-reclame en sociale kanalen te registreren, de remarketing en het inspelen op doelgroepen te optimaliseren alsmede het testen en optimaliseren van de Website en App te vergemakkelijken.

Google Tag Manager dient voor de implementatie en het beheer van Website-tags. De via de Google Tag Manager ingerichte tags zorgen voor het registreren van gegevens die aan het desbetreffende doelsysteem worden doorgegeven. Dat betekent dat er geen cookies worden ingezet en er geen persoonsgegevens worden geregistreerd. De Google Tool Manager triggert andere tags, die op hun beurt eventuele gegevens registreren. Maar de Google Tag Manager maakt zelf geen gebruik van die gegevens. Omdat de gegevens alleen worden doorgegeven, verzamelt resp. slaat het systeem de geregistreerde gegevens niet zelf op. Het deactiveren van de afzonderlijke via de tags aangesproken tools gebeurt via het tool in kwestie zelf. Als op domain- of cookie-niveau een deactivering van de tools is uitgevoerd blijft dat voor alle Tracking-tags bestaan, die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

6.3       De inzet van Appsflyer

Deze App maakt gebruik van technologieën van AppsFlyer Ltd. (https://www.appsflyer.com) om gegevens in het kader van marketing en optimalisering te verzamelen en op te slaan. Op basis van die gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

AppsFlyer is gecertificeerd onder de overeenkomst gegevensbescherming tussen VS-EU, „Privacy Shield“, en verplicht zich daarmee om te voldoen aan een met de EU-voorschriften gegevensbescherming vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming.

De door de AppsFlyer verzamelde informatie over het gebruik van de App worden over het algemeen aan een server buiten Nederland doorgegeven en daar opgeslagen. In de code van de App hebben wij de IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruikers wordt afgekort vóór het door AppsFlyer Ltd. wordt opgeslagen. In opdracht van ons zullen Google en AppsFlyer Ltd. de informatie gebruiken om het gebruik van de App te evalueren, om berichten over de activiteiten in der App samen te stellen en om verdere met het gebruik van de App en het gebruik van Internet verbonden diensten voor ons te verlenen. In de instellingen voor de gegevensbescherming van der App kunt u instellen of het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door Google Analytics of AppsFlyer al dan niet mag gebeuren. Bovendien kunt u een e-mail aan privacy@appsflyer.com sturen als u AppsFlyer niet wilt toestaan.

De met de technologieën verzamelde gegevens worden er zonder de apart gegeven toestemming van de betrokkene niet voor gebruikt om de gebruiker van de App persoonlijk te identificeren en niet gekoppeld aan persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Het gebruik gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 p. 1 letter f. AVG, gezien ons gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om ons aanbod te optimaliseren.

Informatie van derde aanbieders: AppsFlyer Ltd., 111 New Montgomery St, San Francisco, CA 94105, VS; https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

6.4       De inzet van Amplitude

Weekend.com maakt gebruik van de webanalysedienst Amplitude van Amplitude, Inc., om de toegang van gebruikers op de weekend.com Website en de weekend.com App te evalueren.

De met de technologieën verzamelde gegevens worden zonder de apart gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren en niet aan persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. De verzamelde informatie worden op een server in de VS opgeslagen.

Het gebruik gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 p. 1 letter f. AVG gezien ons gerechtvaardigde belang bij de analyse van het gedrag van de gebruikers om ons aanbod te optimaliseren.

Informatie van de derde aanbieder: Amplitude Inc., 501 2nd Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, VS; https://www.amplitude.com/privacy.

6.5       De inzet van Crashlytics

Weekend.com gebruikt op zijn portalen het webanalysetool "Crashlytics" van Google LLC. De weekend.com App stuurt automatisch foutmeldingen voor het geval dat de App crasht of fouten blijkt te hebben. In het kader van deze foutmeldingen wordt informatie over het Typ en de versie van het apparaat, de App-versie die is geïnstalleerd, alsmede het tijdstip waarop de fout is opgetreden, het gebruikte feature en de status van de toepassing, als de fout is opgetreden, en andere technische gegevens doorgeven aan de tool. Dat gebruik gebeurt uitsluitend geanonimiseerd. Die informatie bevat noch het IP-adres noch persoonlijk te identificeren informatie en geen andere gegevens van het mobiele apparaat.

Weekend.com krijgt van Google een evaluatie van de foutmeldingen. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om het protocolleren van de foutmeldingen conform dit cijfer uit te schakelen, door de optie in de weekend.com App onder instellingen te deactiveren.

Meer informatie van de derde aanbieder over gegevensbescherming vindt u onder https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf

6.6       De inzet van Firebase

Weekend.com gebruikt de databank Firebase voor het beheren van gebruikersaccounts. Het gaat om een realtime-databank, om realtime-informatie in de Website en de App in te voegen. Dit dient er ook toe om u e-mails voor het terugzetten van uw password te kunnen sturen. Daarnaast wordt informatie voor de analyse van het gebruik van ons aanbod geregistreerd. De gegevens van gebruikers worden uitsluitend geanonimiseerd aan Firebase doorgegeven.

Firebase is een dochter van Google LLC met hoofdkantoor in San Francisco (CA), VS. Meer informatie van de derde aanbieder over gegevensbescherming vindt u onder https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

6.7       De inzet van Facebook Pixel

De Website gebruikt voor het meten van conversie het bezoekersactie-pixel van Facebook, Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”)

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy-Shield-overeenkomst en biedt daardoor een garantie, een met het Europese recht op gegevensbescherming vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming te bieden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Door middel van Facebook Pixel kan het gedrag van de bezoeker van de Site worden gereconstrueerd nadat hij door op een Facebook-advertentie te klikken naar de Website van de aanbieder is doorgestuurd. Daardoor kan de effectiviteit van de Facebook-reclame in het kader van statistiek en marktonderzoek worden geëvalueerd en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor weekend.com anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken ten aanzien van de identiteit van de gebruiker. Maar de gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling aan het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigene reclamedoeleinden kan gebruiken, overeenkomstig de richtlijn gebruik van gegevens van Facebook. Daardoor kan Facebook het schakelen van reclame op Sites van Facebook alsmede buiten Facebook mogelijk maken. Die toepassing van gegevens kan door ons als exploitant van de Site niet worden beïnvloed.

In de informatie over gegevensbescherming van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt bovendien de remarketing-functie “Custom Audiences” in het bereik instellingen voor advertenties deactiveren onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Daarvoor moet u aangemeld zijn bij Facebook.

Als u geen Facebookaccount heeft kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de Website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6.8       De inzet van Facebook SDK

In de App is verder de zogenaamde Facebook Software Development Kit (SDK) geïntegreerd. De Facebook SDK wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS (Facebook) ter beschikking gesteld.

Deze software maakt het ons mogelijk om na te gaan via welke reclamecampagne bij het sociale netwerk Facebook gebruikers ertoe komen om onze Apps te downloaden. Voor dit doel geven wij aan Facebook gepseudonimiseerde gegevens door: de App-ID, de App-versie en de informatie dat de App is gestart. Meer gegevens geven wij aan Facebook niet door.

Als pseudoniem dient daarbij de door het besturingssysteem van het apparaat ter beschikking gestelde Advertising ID.

De Advertising ID wordt echter niet voor het optimaliseren van reclame gebruikt maar door Facebook afgewezen, omdat weekend.com het gebruik van de Advertising ID voor geoptimaliseerde reclamedoeleinden door Facebook algemeen heeft stopgezet. Vandaar dat de afzonderlijke gebruiker op geen moment precies kan worden bepaald. Informatie over de identiteit van de gebruiker is weekend.com daarom niet bekend, ook al worden de Share-functies gebruikt.

Meer informatie over Facebook SDK onder iOS vindt u hier:

https://developers.facebook.com/docs/ios.

Voor Android hier: https://developers.facebook.com/docs/android.

 

6.9       De inzet van Google AdWords Conversion-Tracking

Weekend.com gebruikt op de Website het online-reclameprogramma „Google AdWords“ en in het kader van Google AdWords het Conversion-Tracking. Het Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; „Google“).

Bent u via een door Google geplaatste advertentie op de Website gekomen, dan wordt door Google AdWords een cookie op uw computer geplaatst. Die cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, krijgen geen persoonsgegevens en dienen dus niet voor een persoonlijke identificatie.

Als u bepaalde internetsites van onze Website bezoekt en de cookie nog niet is afgelopen, kunnen Google en weekend.com herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze Site bent doorgeschakeld. Ze krijgen echter geen informatie, waarmee een gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden.

Als u niet aan het Tracking wilt deelnemen kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browser software verhinderen (deactiveringsmogelijkheid). U wordt dan niet in de Conversion-Tracking statistiek opgenomen.

Het opslaan van “Conversion-cookies” gebeurt op grondslag van art. 6 alinea 1 letter f) AVG. Weekend.com héeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers, om zowel het Webaanbod als ook de reclame te optimaliseren.

Verdergaande informatie alsmede de verklaring gegevensbescherming van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

 

7.         Boeken bij derde aanbieders

7.1 Weekend.com biedt via de portalen alleen een zoekmachine voor hotel- en vluchtaanbod op van derden geëxploiteerde boekingswebsites aan. Dus worden de boekingen op de Sites van de desbetreffende boekingswebsites uitgevoerd. In elk geval sluit u wat betreft de boeking van de reisprestatie een contract met de boekingswebsite af en niet met weekend.com. De gegevens worden daar direct door de derde aanbieder verzameld, die daardoor ook bewerkingsverantwoordelijke in de zin van  art 4 nr. 7 AVG is. Let a.u.b. ook op de richtlijn gegevensbescherming van de desbetreffende boekingswebsite.

7.2 Voor het afrekenen met de derde aanbieder van de ons toestaande vergoeding alsmede voor preventie van fraude geven wij aan hem uw Customer-ID door. Die wordt uitsluitend gebruikt voor het bovengenoemde doel en per omgaande verwijderd zodra het opslaan niet meer nodig is. De juridische grondslag voor het doorgeven van de Customer-ID is art. 6 alinea 1 letter f AVG. Weekend.com heeft er een gerechtvaardigd belangd bij om te kunnen nagaan, of er door bemiddeling via onze portalen een boeking bij een derde aanbieder tot stand is gekomen, omdat dat de basis vormt voor de afrekening tegenover de derde aanbieder.

7.3 In bepaalde gevallen kunt u een aanbod direct bij de derde aanbieder boeken via een interface met de desbetreffende boekingssite. Hiervoor kunnen wij in naam van de derde aanbieder die de boekingssite exploiteert en  die dan uw contractpartner is, bepaalde gegevens van u verzamelen, waaronder naam, adres en gegevens van uw creditcard. Wij geven die gegevens vervolgens door aan de desbetreffende derde aanbieder, zodat u uw verzoek tot boeking effectief via ons kunt stellen. De juridische grondslag voor de doorgifte van de gegevens is art. 6 alinea 1 letter b AVG, omdat de doorgifte dient tot uitvoering van een contract.

8.         De ontvangers van de gegevens

8.1       In het kader van de hierboven onder 4 t/m 7, alsmede 9 en 10 genoemde doeleinden geven wij uw persoonsgegevens door aan de volgende categorieën van ontvangers:

 • bij boeking bij een derde aanbieder wordt uw van ons aangemaakte Customer-ID doorgegeven met het oog op de afrekening

8.2       Uw gegevens werden op ons verzoek normaal gesproken niet verwerkt in landen buiten het geldingsgebied van richtlijn 95/46/EG van het Europese Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 ter bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens (ABl. EG nr. L 281 p. 31), voor zover het niet gaat over de in deze verklaring gegevensbescherming genoemde derde aanbieder of andere instanties die hun hoofdkantoor buiten de Europese Economische Ruimte (EER) hebben. Dit betreft met name de Social Plug-Ins van Facebook alsmede de meet- resp. evaluatieprocedures van Google (bijvoorbeeld Google Analytics). Bovendien is er sprake van doorgifte voor zover dat noodzakelijk is in het kader van het afsluiten en uitvoeren van het contract (bijvoorbeeld aan luchtvaartmaatschappijen, hotels enz.).

9.         Aanmelding met Facebook

U kunt zich via uw Facebook-account bij ons registreren en aanmelden. Als u zich via Facebook registreert, zal Facebook u vragen om uw toestemming tot het vrijgeven van bepaalde gegevens in uw Facebook-account aan weekend.com. Hiertoe behoren uw voornaam, achternaam en uw e-mailadres, om uw identiteit en uw geslacht te verifiëren, alsmede de algemene locatie, een link naar uw Facebookprofiel, uw tijdzone, uw geboortedatum, uw profielfoto, uw „like“-informatie en uw lijst met vrienden.

Deze gegevens worden door Facebook verzameld en bij voldoen aan de bepalingen van de richtlijn gegevens door Facebook aan ons doorgegeven. U kunt de informatie, die wij van Facebook krijgen, via de privacy-instellingen in uw Facebook-account sturen.

Als u zich via Facebook bij ons registreert, wordt uw weekend.com account automatisch aan uw Facebook-account gekoppeld en informatie over uw activiteiten op weekend.com kunnen door u op Facebook gedeeld worden en in uw tijdlijn en uw nieuwsoverzicht voor vrienden worden gepubliceerd.

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Voor doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook alsmede uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kijkt u a.u.b. bij de informatie over gegevensbescherming van Facebook, op te roepen onder: http://www.facebook.com/policy.php

10.       Aanmelding via Google+

U kunt zich via uw Google+ account registreren en aanmelden. Als u zich via Google+ registreren, zal Google uw toestemming tot het vrijgeven van bepaalde gegevens van uw Google+ account aan weekend.com vragen. Hiertoe behoren uw voornaam, achternaam en uw e-mailadres, om uw identiteit en uw geslacht te verifiëren, alsmede een Link te uw Google+ profiel, uw profielfoto en uw lijst met vrienden. Die gegevens worden door Google verzameld en bij voldoen aan de bepalingen van de verklaring gegevensbescherming van Google aan ons doorgegeven.

Als u zich met Google+ bij weekend.com registreert, zijn informatie van uw activiteiten bij een desbetreffende vrijgave door u op weekend.com voor iedereen in uw Google+ kringen op Google te zien en worden die met Google gedeeld conform de gebruikersvoorwaarden van Google en de verklaring gegevensbescherming van Google. Meer informatie over het beheren van activiteiten die in uw Google+ account worden gedeeld vindt u op de Supportsite van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html. Op de instellingssite van de Google+ App kunt u vastleggen, voor welke personen binnen uw Google+ kringen uw weekend.com activiteiten te zien zijn.

Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

11.       Plicht om gegevens ter beschikking te stellen

Er is geen sprake van een verplichting voor u om uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Voor zover u ons de in deze verklaring gegevensbescherming als voor bepaalde diensten of functies dwingend noodzakelijke gegevens niet ter beschikking stelt, kunt u de desbetreffende dienst of functie echter niet gebruiken.

12.       Recht om een klacht in te dienen

Mocht u van mening zijn dat wij tegenover u onze wettelijke plichten op het gebied van de gegevensbescherming plichten niet volgens de regels nakomen, dan kunt u zich te allen tijde tot de autoriteit gegevensbescherming wenden. De voor ons bevoegde  functionaris bescherming voor gegevens in onze deelstaat bereikt u als volgt:

Landesbeauftragte für Datenschutz & Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

(functionaris van de deelstaat Nordrhein-Westfalen voor

 gegevensbescherming & informatievrijheid)

Postfach 20 04 44

D-40102 Düsseldorf

            Tel.: +49 211/38424-0

Fax: +49 211/38424-10

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

13.       De actualisering van deze verklaring gegevensbescherming

Van tijd tot tijd kan een actualisering van deze informatie over de gegevensbescherming nodig zijn, bijvoorbeeld door nieuwe wettelijke voorschriften, regelgeving van de overheid of een nieuw aanbod op onze internetpresentatie. Wij zullen u dan op deze plaats informeren. Algemeen raden wij u aan om deze informatie over gegevensbescherming regelmatig op te roepen om te controleren of er hier veranderingen zijn. Of er veranderingen zijn herkent u onder andere aan het feit dat de helemaal beneden in dit document aangegeven stand is geactualiseerd.

14.       Het printen en opslaan van deze verklaring gegevensbescherming

Deze verklaring gegevensbescherming kunt u direct printen en opslaan, bijvoorbeeld door de druk- resp. opslagfunctie in uw browser.

 

Stand: mei 2018